ПОКАНА

22.03.2014

Свали прикачения файл

 

 

П О К А Н А

 

 

Управителният съвет на Организация на Таласемиците в България (ОТБ), на основание на член 26 ЗЮЛНЦ и Решение от 15.01.2014г. свиква

 

ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

 

на 22 Март 2014г., което ще се проведе в гр. София, Парк Хотел Москва, ул. Незабравка 25, от 14.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Отчет на дейността на Сдружението за 2013г.

2. Финансов отчет на Сдружението за 2013г.

3. Избор на Управителен Съвет.

4. Промяна на седалище и адрес на управление на Сдружението.

5. Обсъждане и приемане на програма за развитие на Сдружението.

6.Приемане на бюджет на Сдружението за 2014г.

7. Разни.

 

На основание на чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на ОТБ, при липса на кворум събранието ще се проведе същия ден в 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред, ако присъстват не по-малко от десет члена. Ако присъстващите са по-малко от десет, то Управителният съвет ще насрочи ново Общо изборно събрание. 

 

 

Драгомир Славев

Председател на УС на ОТБ,

15.01.2014г.

Обратно